Sedaconsult

услуги

Счетоводство

Спестете време и грижи като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване. Предоставяме специални цени за счетоводно обслужване на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица!!!

Основната цел, към която счетоводна къща Седа Консулт амбициозно се стреми, е модерно счетоводно обслужване, което е представено в максимално опростен и разбираем за клиентите вид. Това трябва да става без да се прави компромис с качеството на счетоводния продукт. Той трябва да се вмества максимално в законовата рамка и да е предоставен при спазване на счетоводните принципи и стандарти, в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Обхват на счетоводната дейност на Седа Консулт EООД:

Абонаментно счетоводно обслужване

Цените за абонаментно счетоводство започват от 80 лв., в зависимост от спецификата на дейността, документооборота, броя на персонала и др. В цената се включва целия пакет от изброените услуги без излишно оскъпяване.

Обхват на услугите в абонаментния план:
       • Пълно текущо счетоводно, данъчно обслужване;
       • Годишно счетоводно приключване;
       • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
       • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.:
         – При провеждане на проверки и ревизии /общи, тематични или насрещни/;
         – Във връзка с издаване и получаване на съответни лицензии, разрешителни, удостоверения и др.
       • Услуги, свързани с Търговския регистър към АВ;
       • По желание на клиента – извършване на административни услуги.

Еднократни счетоводни услуги и консултации
Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма договор за абонаментно счетоводство. Включват:

  1. Годишно счетоводно и данъчно приключване
    Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година. Обхваща:

       • Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство;
       • Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и           • Приложения съгласно счетоводното законодателство;
       • Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;
       • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
       • Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;
       • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.
       • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети;
       • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител;
       • Изготвяне на годишна данъчна декларация на физическо лице;

Безплатна оценка

Поискай Своята Оферта

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.