Sedaconsult

услуги

Специализирани

Без задълбочено планиране, ясни проектни идеи и правилно управление на риска, бизнесът е под угрозата да се превърне в „заложник на случайността”. Затова ние се стремим да предложим пакет от услуги, целящи оптимизация на съществуващата или изграждане на нова организационна структура, стратегическо бизнес планиране и въвеждане на определени качествени стандарти в компанията.

 

Ето и направленията, в които можем да Ви бъдем полезни:

        • Регистрация на фирма;
        • Вътрешно – фирмен одит:
          Чрез вътрешно-фирмения одит ще получите оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово-                  счетоводен отдел във Вашата фирма. С наша помощ Вие ще проверите достоверността на справките и отчетите, коректността на                                осчетоводяване на стопанските операции, ефективността на организацията на документооборота. При откриване на пропуски и проблеми,                  ще ви предложим възможно най-адекватните решения и инструменти за коригирането им;
        • Разработка на бизнес планове и бюджети;
        • Инвестиционен анализ и оценка на инвестиционни проекти;
        • Анализ и управление на важните бизнес процеси (Производство, Доставки, Продажби, т.н.);
        • Анализ на маркетинговите възможности;
        • Правни услуги;
        • Защита на личните данни – консултиране и изготвяне на необходимите документи във връзка с покриване на изискванията на Регламентът за            защита на лични данни (GDPR) и ЗЗЛД.Други услуги;
        • Инжeнерни консултански услуги;
        • Изготвяне на кредитна обстановка,консултации за оптимизиране данъчната политика;
        • Консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.;
        • Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност;
        • Анализ на пазара;
        • Консултиране при избор на адвокат, одитор, банка, застраховател;
        • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;
        • Наемане на сезонни работници от трети държави – Условия, разрешения, компетентни органи за сключване на трудови договори на                              чуджестранни граждани в Република България;

Безплатна оценка

Поискай Своята Оферта

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.