Sedaconsult

услуги

Финансии

Независимо от естеството на бизнеса, от размера, правния статут и организационната структура на компанията, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяко бизнес решение

Седа Консулт ЕООД предлага консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни казуси, както и с цялостно данъчно планиране и оптимизиране.

Ние си поставяме за цел да бъдем свързващото звено между бизнеса и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест.

 

В тази връзка Седа Консулт ЕООД Ви предоставя данъчно-правни услуги и консултации относно:

           • Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС) – Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации,                   Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;
           • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили,                                  представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./;
           • Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи.                  Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;
           • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък               дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;
           • Мита, такси, акцизи;
           • Социално и здравно осигуряване;
           • Финансов анализ и данъчно планиране;
           • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби;
           • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността;
           • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

При сключване на абонаментен договор за счетоводно обслужване, всички данъчни услуги и консултации са безплатни!!!

Безплатна оценка

Поискай Своята Оферта

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас, възможно най-скоро.