Независимо от естеството на бизнеса, от размера, правния статут и организационната структура на компанията, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяко бизнес решение.


Седа Консулт ЕООД предлага консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни казуси, както и с цялостно данъчно планиране и оптимизиране.


Ние си поставяме за цел да бъдем свързващото звено между бизнеса и държавната администрация, чрез изграждане на данъчна стратегия за облекчаване на данъчната тежест.


В тази връзка Седа Консулт ЕООД Ви предоставя данъчно-правни услуги и консултации относно:


  • Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС) - Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./;
  • Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;
  • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;
  • Мита, такси, акцизи;
  • Социално и здравно осигуряване;
  • Финансов анализ и данъчно планиране;
  • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби;
  • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността;
  • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

При сключване на абонаментен договор за счетоводно обслужване, всички данъчни услуги и консултации са безплатни!!!

Контакти

Ако имате въпроси свързани с предлаганите от нас услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
Седа Колсулт ЕООД ул. "Велчо Атанасов" 51
София 1000, България
И-мейл: seda_consult@abv.bg0888737782; 0878161690; 0878212148;