Без задълбочено планиране, ясни проектни идеи и правилно управление на риска, бизнесът е под угрозата да се превърне в „заложник на случайността”. Затова ние се стремим да предложим пакет от услуги, целящи оптимизация на съществуващата или изграждане на нова организационна структура, стратегическо бизнес планиране и въвеждане на определени качествени стандарти в компанията.

Ето и направленията, в които можем да Ви бъдем полезни:
 • Регистрация на фирма;
 • Вътрешно - фирмен одит:
  Чрез вътрешно-фирмения одит ще получите оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово-счетоводен отдел във Вашата фирма. С наша помощ Вие ще проверите достоверността на справките и отчетите, коректността на осчетоводяване на стопанските операции, ефективността на организацията на документооборота. При откриване на пропуски и проблеми, ще ви предложим възможно най-адекватните решения и инструменти за коригирането им;
 • Разработка на бизнес планове и бюджети;
 • Инвестиционен анализ и оценка на инвестиционни проекти;
 • Анализ и управление на важните бизнес процеси (Производство, Доставки, Продажби, т.н.);
 • Анализ на маркетинговите възможности;
 • Правни услуги;
 • Защита на личните данни – консултиране и изготвяне на необходимите документи във връзка с покриване на изискванията на Регламентът за защита на лични данни (GDPR) и ЗЗЛД.Други услуги;
 • Инжeнерни консултански услуги;
 • Изготвяне на кредитна обстановка,консултации за оптимизиране данъчната политика;
 • Консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.;
 • Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност;
 • Анализ на  пазара;
 • Консултиране при избор  на  адвокат, одитор, банка, застраховател;
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;
 • Наемане на сезонни работници от трети държави - Условия, разрешения, компетентни органи за сключване на трудови договори на чуджестранни граждани в Република България;

Контакти

Ако имате въпроси свързани с предлаганите от нас услуги, ние ще Ви консултираме безплатно по телефона.

Свържете се с нас
Седа Колсулт ЕООД ул. "Велчо Атанасов" 51
София 1000, България
И-мейл: seda_consult@abv.bg0888737782; 0878161690; 0878212148;